Privacybeleid

Algemeen

Molse Badmintonclub vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Molse Badmintonclub vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Molse Badmintonclub vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Molse Badmintonclub vzw
Rode Kruislaan 20, 2400 Mol
Emailadres: info@molsebc.be
Telefoonnummer: +32 486 42 21 05
Ondernemingsnummer: BE 0832.262.473

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Molse Badmintonclub vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Molse Badmintonclub vzw (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken;
 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • we gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan derden

De gegevens worden intern verwerkt door de trainers en bestuursleden van Molse Badmintonclub vzw. Extern worden de gegevens verwerkt door Badminton Vlaanderen. De volledige privacyverklaring van Badminton Vlaanderen is te vinden op volgende link: http://www.badmintonvlaanderen.be/page/30989/Privacy .

Persoonsgegevens worden eveneens gedeeld met de gemeente Mol in het kader van Subsidie aanvragen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Molse Badmintonclub vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Molse Badmintonclub vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Molse Badmintonclub vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij maken ook foto’s van onze trainingen, wedstrijden en evenementen (tornooi, nieuwjaarsreceptie, …). Deze worden gepubliceerd op de website en eventueel op de Facebook pagina. Als u foto’s van uzelf tegenkomt die u liever verwijdert ziet kan u dit ook melden via het hoger vermelde emailadres.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Molse Badmintonclub vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 september 2018.